CED regions in Andorra

23 January 2020, Andorra General Council, population 77,543

Declared a Climate and Ecological Emergency (l’estat d’emergència climàtica i ecològica)
Declaration is here.
Excerpt:

Acorda
Reconèixer la crisi climàtica i en conseqüència declarar l’estat d’emergència climàtica i ecològica per mobilitzar coherentment els recursos necessaris per reduir les emissions anuals no absorbides de gasos d’efecte d’hivernacle en relació amb l’escenari Business as usual, en un mínim de 37% a l’any, horitzó 2030, i alhora impulsar la transició cap a la neutralitat de carboni del nostre país, en el context de l’Objectiu de desenvolupament sostenible 13.
I alhora, encomanar a Govern l’adopció de les mesures següents:
En l’àmbit de l’agricultura (Objectiu de desenvolupament sostenible 2):
1. Fomentar la diversificació de la producció agrícola i el consum dels productes de proximitat.
2. Fomentar les tradicions agrícoles-ramaderes com a garants de la preservació del paisatge i la biodiversitat del medi a Andorra.
En l’àmbit de l’educació i la participació ciutadana (Objectiu de desenvolupament sostenible 4):
3. Incloure un representant dels joves a la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic i a la Conferència de les parts del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, elegits pel Fòrum Nacional de la Joventut.
4. Impulsar campanyes educatives a les escoles per conscienciar de la importància de la preservació del medi ambient i incentivar que el cent per cent de les escoles del país esdevinguin escoles verdes.
5. Impulsar polítiques que redueixin el consum, per evitar la producció de residus innecessaris.
En l’àmbit de l’aigua (Objectiu de desenvolupament sostenible 6):
6. Preservar i gestionar l’aigua, des d’una perspectiva integral, per protegir els recursos hídrics i fomentar-ne la utilització responsable i sostenible, dotant el país d’una nova llei d’aigües que entri en vigor abans de l’any 2023.
En l’àmbit de la mobilitat sostenible i de les ciutats sostenibles (Objectiu de desenvolupament sostenible 11):
7. Elaborar l’estratègia nacional de mobilitat i els plans de mobilitat parroquial, així com promoure plans de mobilitat sostenible per als treballadors de totes les administracions, de les entitats públiques i les empreses privades de més de 100 treballadors, per tal de garantir el compliment dels objectius definits per la Litecc, d’acord amb els terminis fixats per la mateixa Llei.
8. Prioritzar l’ús del transport públic col·lectiu i el transport compartit respecte al vehicle privat mitjançant el foment del transport públic intermodal, així com impulsar activament l’estudi de la viabilitat d’altres mitjans de transport sostenible.
9. Seguir millorant la qualitat de l’aire mitjançant, entre altres mesures, el foment de l’adquisició de vehicles elèctrics, la renovació del parc mòbil de l’Estat per vehicles elèctrics, la instal·lació de més punts de càrrega per a vehicles elèctrics, la implantació d’una plataforma nacional per compartir cotxe, l’augment de les parades de bicicleta elèctrica compartida i la creació de carrils bici a tot el país, fomentant zones a velocitat reduïda i la modificació de les tarifes dels aparcaments per aconseguir que beneficiï les estades llargues i penalitzi les curtes.
10 Impulsar la creació d’una taxa de CO2 finalista per dotar el fons verd que preveu la Litecc abans de l’any 2022.
11. Promoure més espais i zones verdes als nuclis urbans i més espais destinats als vianants.
12. Eliminar l’ús dels fitosanitaris en els espais verds públics abans de l’any 2022 i incentivar-ne l’eliminació en l’àmbit privat.
13. Seguir incentivant fiscalment els vehicles menys contaminants en detriment dels més contaminants en funció dels criteris internacionals que es vagin acordant, promoure la mobilitat eficient i anar ajustant -a llarg termini- la taxa de tinença dels vehicles, que actualment ja es basa en els grams de CO2 emesos per quilòmetre. La taxa de tinença de vehicles s’ha de destinar íntegrament al fons verd.
En l’àmbit de l’energia i del canvi climàtic (Objectiu de desenvolupament sostenible 7):
14. Dotar el fons verd en el pressupost del Govern a partir del 2021.
15. Elaborar l’estratègia energètica nacional d’acord amb la jerarquia establerta en la llei per tal de garantir els objectius definits per la Litecc i, concretament, que la producció elèctrica nacional provingui en un 80% d’energies renovables, fomentant l’energia hidràulica, la solar, l’eòlica, la geotèrmia i la biomassa. D’altra banda, l’any 2030, un terç de la producció elèctrica haurà de ser de producció nacional. Aquesta estratègia s’ha d’elaborar durant aquest any 2020.
16. Seguir fomentant la rehabilitació dels habitatges per fer-los més eficients, reduir-ne el consum d’energia i permetre una millor integració en l’entorn.
17. Assegurar un rol exemplar de tota l’Administració mitjançant la col·locació d’energies renovables a tots els edificis de l’Administració, començant per les escoles, reduint el consum d’electricitat i calefacció en els establiments públics i millorant l’eficiència de l’enllumenat públic amb la regulació de la contaminació lumínica mitjançant l’elaboració d’un reglament en el termini d’un any. Les administracions també hauran d’incorporar un gestor energètic abans de finalitzar l’any 2020 i realitzar auditories de tots els seus edificis calefactats, abans de l’any 2022, d’acord amb les obligacions previstes a la Litecc.
18. Informar els consumidors mitjançant l’etiqueta energètica per als vehicles, els electrodomèstics i els edificis abans del 2023.
19. Incorporar les mesures resultants del procés participatiu pel que fa al procés d’adaptació al canvi climàtic a l’estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic, reeditant l’esmentat procés participatiu en el cas que sigui necessari incorporar noves mesures per tal d’adaptar l’estratègia als canvis i necessitats que poden esdevenir.
20. Dur a terme una auditoria ambiental dels sectors econòmics turístic, comercial i industrial (on s’inclou la construcció) en el termini de tres anys a la data d’aprovació d’aquesta declaració. Concretament, aquesta auditoria ha d’analitzar tant l’impacte mediambiental (gasos d’efecte hivernacle generats, quantitat de generació de residus, etc.), les necessitats de consum (per exemple, energètic) i de producció d’aquests sectors.
21. Incorporar tallers a l’Escola Andorrana -oberts a la participació dels altres sistemes educatius- per l’estudi de la petjada ecològica per tal conscienciar del canvi climàtic i fomentar un millor ús dels recursos naturals.
22. Promoure projectes de creació d’energia que no afavoreixin l’ús d’energies fòssils.
En l’àmbit de l’economia circular (Objectiu de desenvolupament sostenible 12):
23. Prevenir la generació de residus mitjançant la prohibició dels plàstics d’un sol ús a partir de l’1 de gener del 2021, fomentar l’ús de l’aigua de l’aixeta, especialment al sector hoteler, promoure la reducció de l’ús d’aigua embotellada i implementar un sistema de devolució i retorn.
24. Instal·lar més contenidors de reciclatge i més punts de recollida, amb una atenció especial a les zones habitades allunyades dels nuclis urbans.
25. Promoure polítiques de reciclatge que incentivin el reciclatge total dels residus que es produeixen al país, al mateix temps que es realitza un estudi sobre la viabilitat de reduir la incineració de residus a Andorra.
En l’àmbit del medi natural, el paisatge i la biodiversitat (Objectiu de desenvolupament sostenible 15):
26. Declarar Andorra com a reserva de la biosfera, prenent com a exemple el procediment a la Parròquia d’Ordino, presentant una candidatura elaborada pel Govern, sota els paràmetres que estableix la UNESCO.
27. Donar valor al riu com a espai natural i de biodiversitat dins del nucli urbà, potenciant els passeigs del riu als nuclis urbans, i mantenir-lo lliure de deixalles. Alhora, treballar des del Govern i els comuns per evitar construccions (especialment edificacions) sobre el riu.
28. Vetllar des de totes les institucions, tant governamentals com comunals, per l’aplicació i no vulneració de la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 23 de gener del 2020
Roser Suñé Pascuet Síndica General