CED regions in Poland

Below are the local council regions in Poland that have declared a Climate Emergency, in chronological order. Click the “motion text” links to see details of the motions they passed.

26 June 2019, Kraków City Council, Malopolska, Poland, population 774,839

Called for a Climate Emergency Declaration. Article (in Polish) is here.

motion text

Decision record is here
Excerpt:

W świetle tych wszystkich danych podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zminimalizowania efektu cieplarnianego wydaje się koniecznością. Działania te należy podjąć natychmiast. Ogłoszenie wyjątkowego stanu klimatycznego powinno stać się pierwszym krokiem w tym kierunku, uświadamiając wszystkim obywatelom Polski skalę problemu. Dodatkowo warto rozważyć powołanie przy Ministrze Środowiska specjalnej komórki, która będzie nadzorować w skali kraju skoordynowane działania w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przez Polskę.
Mając na uwadze powyższe, wzywamy Radę Ministrów i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu ogłoszenie wyjątkowego stanu klimatycznego dla całej Polski i rozpoczęcie kampanii informacyjnej dotyczącej zmian klimatycznych i ich konsekwencji dla Polski.

3 July 2019, Lodz City Council, Poland, population 682,679

Called for a Climate Emergency Declaration. Article (in Polish) is here. [Resolution text coming soon]

4 July 2019, Warsaw City Council, Masovia, Poland, population 1,783,321

Called for a Climate Emergency Declaration. For the motion text, see the images at this Facebook post.

motion text


25 July 2019, Warszewo Council, Szczecin, Poland, population 7,522

Called for a Climate Emergency Declaration (Klimatycznym Stanie Wyjatkowym). The declaration text is here.

12 September 2019, Sejmik Województwa Dolnośląskiego (Lower Silesian Regional Assembly), Poland, population 2,899,986

Called for a Climate Emergency Declaration (Klimatycznym Stanie Wyjatkowym). The motion text is here.