CED regions in Lithuania

Below are the Lithuanian regions that have declared a Climate Emergency, in chronological order. Click the “motion text” links to see details of the motions they passed.
Note: As this document shows, the term ‘Ekstremalios klimato kaitos deklaracijai’ is the way the EU declaration of Climate Emergency is rendered in Lithuanian.

10 December 2019, Panevėžys City Council, Panevėžys County, Lithuania, population 91,039

Declared a Climate Emergency (Ekstremalios klimato kaitos deklaracijai)

motion text

Record is here. Council record is here.
Extract from record:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsniu,
16 straipsnio 7 dalimi, Nacionaline klimato kaitos valdymo politikos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. XI-2375, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Ekstremalios klimato kaitos deklaracijai.
2. Pavesti Savivaldybės administracijai iki 2020 m. gruodžio 15 d. parengti ir teikti Savivaldybės tarybai tvirtinti Tvarios energijos ir kovos su klimato kaita veiksmų plano projektą.

Google translation:

Pursuant to Article 103 of the Law on Local Self-Government of the Republic of Lithuania,
Article 16 (7), National Climate Change Management Policy Strategy, approved by the Seimas of the Republic of Lithuania November 6, Resolution No. XI-2375, Panevėžys City Municipality Council:
1. Endorse the Declaration on Extreme Climate Change.
2. To entrust municipal administration until 2020 December 15th prepare and submit to the Municipal Council for approval a draft Action Plan on Sustainable Energy and Climate Change.

Motion text is here.

EKSTREMALIOS KLIMATO KAITOS DEKLARACIJA

KADANGI Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija vertinimo ataskaitoje ir kitose paskelbtose mokslinėse studijose patvirtino, kad klimato kaita iš tiesų vyksta ir kad žmogaus veikla daro neigiamą įtaką klimatui;
KADANGI pripažįstame, kad vietos ir regionų valdžios institucijos dalijasi atsakomybe už visuotinio atšilimo problemos sprendimą su nacionalinėmis vyriausybėmis ir šį įsipareigojimą jos turi prisiimti nepaisant kitų įsipareigojimų;
KADANGI dėl klimato pokyčių didėja grėsmė aplinkai, žmonių sveikatai ir gerovei, iškyla nacionalinio saugumo ir nestabilumo rizika;
KADANGI išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijos (toliau – ŠESD) didėjimas stiprina natūralų šiltnamio efektą ir lemia vidutinės pasaulio oro temperatūros kilimą. Žemės klimatas dėl žmogaus veiklos jau atšilo 1oC, palyginus su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir toliau šyla maždaug 0,2 oC per dešimtmetį;
KADANGI Europos Sąjungos įsipareigojimas sumažinti ŠESD kiekį bus įgyvendintas tik dalyvaujant visiems vietos lygmens suinteresuotiems subjektams, piliečiams ir jų grupėms;
KADANGI vietos ir regionų valdžios institucijos, atstovaudamos arčiausiai piliečių esančiam valdymo lygmeniui, turi vadovauti šiai veiklai ir rodyti pavyzdį;
KADANGI dauguma klimato problemai spręsti reikalingų veiksmų, susijusių su energijos paklausa ir atsinaujinančiais energijos šaltiniais, priklauso vietos valdžios institucijų kompetencijai arba nebūtų įgyvendinti be jų politinės paramos;
KADANGI vietos valdžios institucijos visoje Europoje mažina visuotinį atšilimą sukeliančių teršalų kiekį įgyvendindamos energijos vartojimo efektyvumo programas, įskaitant darnųjį judumą miestuose, ir skatindamos atsinaujinančius energijos šaltinius;
TODĖL Panevėžio miesto savivaldybės taryba pritaria šiems tikslams:
1. Mažinti iškastinio kuro naudojimą.
2. Naudoti atsinaujinančios energijos šaltinius.
3. Renovuoti daugiabučius namus ir visuomeninės paskirties pastatus.
4. Vykdyti žaliuosius pirkimus.
5. Atnaujinti viešąjį transportą.
6. Skatinti beatliekinę gamybą ir gyvenimo būdą.
7. Atnaujinti viešąsias erdves.
8. Šviesti visuomenę ir skatinti bendradarbiavimą