CED regions in Czechia

21 May 2019, 7th District Council, Prague, Czechia, population: 40,843

Declared a state Climate Emergency (klimatické nouze).

motion text

Minutes are here.

Návrh k vyhlášení stavu klimatické nouze
bere na vědomí
návrh k vyhlášení stavu klimatické nouze
konstatuje,
že si městská část Praha 7 uvědomuje vážnost stavu životního prostředí a negativních dopadů klimatických změn. Dopad klimatických změn je patrný i v Praze 7, jejíž území představuje jeden z nejvýraznějších tepelných ostrovů v rámci hlavního města Prahy a se změnou klimatu se tento problém bude prohlubovat. Představitelé městské části proto vycházejí vstříc volání vědců a občanů po tom, aby se připojili k desítkám municipalit z různých částí světa i ke dvěma státům, Velké Británii a Irsku a vyhlásili stav klimatické nouze. Praha 7 se zavazuje naplňovat opatření, která pomohou zlepšit situaci nejen na území hl. m. Prahy a mohou inspirovat další městské části, města a obce ke společné změně chování a jednání ve vztahu k životnímu prostředí.
že usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0336/19-R z jednání č. 27, ze dne 22.05.2019 byl vyhlášen stav klimatické nouze a byl schválen soubor opatření k tomuto stavu
schvaluje
implemetaci souboru opatření k vyhlášenému stavu klimatické nouze uvedených v příloze č. 2
ukládá
STA Mgr. Jan Čižinský
ve spolupráci se členy Rady MČ Praha 7 implementovat soubor opatření k vyhlášenému stavu klimatické nouze
Termín: 30.9.2022
TAJ Mgr. Špok Radomír
ve spolupráci s vedoucími odborů Úřadu MČ Praha 7 implementovat soubor opatření k vyhlášenému stavu klimatické nouze

13 June 2019, 6th District Council, Prague, Czechia, population 104,356

Declared a Climate Emergency (klimatického ohrožení). Article (in Czech) is here.

motion text

Download minutes for ZMC 87/19 here.
Excerpt:

III. R o z h o d l o
vyhlásit stav klimatického ohrožení

IV. U k l á d á
1. starostovi MÈ Praha 6 Mgr. Ondøeji Koláøovi
a) zpracovat novou koncepci sekání trávy a údržby ploch zelenì na území MÈ Praha 6
b) zpracovat návrh konkrétních opatøení v oblasti vsakování a zadržování dešové vody s dùrazem na možnost èerpání mimorozpoètových zdrojù;
c) zpracovat pasportizaci studní, pramenù a tokù na území Prahy 6;
d) ve spolupráci s tajemníkem ÚMÈ Praha 6 a RMÈ Praha 6 navrhnout a realizovat taková opatøení, která zajistí, že veškerá investièní rozhodnutí nadále budou posuzována i optikou cílù snižování emisí skleníkových plynù a promítnou klimatickou prioritu do koncepèních a strategických materiálù mìstské èásti Praha 6
e) informovat o pøijatých opatøeních:
1. pøíspìvkové organizace MÈ Praha 6 a další organizace ovládané MÈ a doporuèit jim pøijetí tìchto opatøení;
2. prostøednictvím novì zøízených webových stránek, èasopisu Šestka a ostatních médií obèany Prahy 6; podle pøíslušných pravidel
3. primátora a Radu hl. m. Prahy, starosty ostatních mìstských èástí;
f) pravidelnì informovat ZMÈ, výbory a komise o stavu implementace