CED regions in Finland

Below are the regions in Finland that have declared a Climate Emergency, in chronological order. Click the “motion text” links to see details of the motions they passed.

25 September 2020, Helsinki City Council, Uusimaa, Finland, population 656,229

Declared a Climate Emergency (ilmastohätätilajulistus) and set a 2035 carbon neutral target date for the entire council area.

motion text

Declaration text is here.

Pormestari julistaa ilmastohätätilan seuraavasti:
Helsingin ilmastohätätilajulistus
Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, joka uhkaa taloutta, ruoan-tuotantoa ja ihmisten terveyttä.
Ilmastohaasteen ratkaiseminen vaatii kiireellistä toimintaa. Helsinki ha-luaa olla maailman johtavia kaupunkeja ilmastonmuutoksen vastaises-sa taistelussa.
Helsingin kaupunki julistaa ilmastohätätilan. Kaupunki tunnustaa vas-tuunsa hiilijalanjälkensä pienentämisestä ja tiedostaa, että toimenpiteil-lä on kiire.
Helsingin kaupunki on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuo-teen 2035 mennessä. Kaupunki vähentää päästöjään kahdeksankym-mentä prosenttia vuoden 1990 tasosta. Jäljelle jäävä päästöosuus kompensoidaan. Päästötavoite koskee koko maantieteellisen alueen kaikkia suoria päästöjä. Kaupungin päätösten ja toimenpiteiden tulee olla linjassa tavoitteen kanssa.Kaupunki vähentää päästöjään toteuttamalla Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman.
Kaupunki raportoi ohjelman etenemisestä ilmastovahti.hel.fi -sivustolla. Ohjelmaa päivitetään ja kehitetään sään-nöllisesti.