CED regions in Norway

29 May 2019, Tromsø Municipal Council, Troms og Finnmark, Norway, population 77,544

Declared a Climate and Environmental Emergency (klima- og miljøkrise)

Motion record: https://historisk-innsyn.tromso.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=10019087306-1-3266815

12 June 2019, Trøndelag County Council, Norway, population 471,124

Declared a Climate and Environmental Emergency (klima- og miljøkrise)

Minutes: https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/File/Details/1069919.PDF?fileName=Vedtak%20FT%2C%2012062019%2C%20Sak%2039%2F19%2C%20Interpellasjon%20fra%20Tommy%20Rein%C3%A5s%20(MDG)%20-%20Tr%C3%B8ndelag%20fylkesting%20erkl%C3%A6rer%20klima%20og%20milj%C3%B8krise&fileSize=290628

17 June 2019, Nordland County Council, Norway, population 240,345

Declared a Climate and Environmental Emergency (klima- og miljøkrise)

Minutes: https://innsyn.onacos.no/nfk/historisk/mote/wfdocument.ashx?journalpostid=2019074555&dokid=1277387&versjon=12&variant=A&

17 June 2019, Fjaler Municipality, Vestland County, Norway, population 2,901

Declared a Climate and Environmental Emergency (miljø‐ og klimakrise)

Agenda: https://innsyn.onacos.no/fjaler/wfdocument.ashx?journalpostid=2019005268&dokid=207756&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF

18 June 2019, Melhus Municipality, Trøndelag County, Norway, population 16,123

Declared a Climate Emergency (klima- og miljøkrise) on 18 June 2019
Notification via email: “Melding om politisk vedtak – klimakrisen som nasjonal nødsituasjon
Viser til deres henvendelse pr epost 31.12.2022, og oversender Kommunestyrets vedtak av 18.6.2019.
Melhus kommune, Kommunestyret har i møte 18.06.2019, sak 9/19, fattet følgende vedtak:
Melhus kommune erkjenner at den globale oppvarmingen og tap av natur- og artsmangfold er en nasjonal nødsituasjon for Norge og Melhus kommune. Det er en klima- og miljøkrise som krever ekstraordinær, rask og felles innsats for å unngå katastrofale konsekvenser. Erklæringen legges til grunn for revideringen av kommunens miljøplan, klima- og energiplan, samt kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Tiltak skal inngå i økonomi og handlingsplanen.”

19 June 2019, Bergen Municipality, Vestland County, Norway, population 285,911

Declared a Climate Emergency (klimakrise)

Minutes: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/1964897/Innstilling-vedtak-Interpellasjon-nr-33-fra-Oystein-Bones-MDG-om-a-erklaere-klimakrise-i-Bergen-kommune-Bergen-bystyre-19-06-2019

19 June 2019, Nesodden Municipality, Viken County, Norway, population 16,541

Declared a Climate Emergency (klimakrise)

Minutes: https://innsyn.onacos.no/nesodden/mote/wfdocument.ashx?journalpostid=2019022297&dokid=762087&versjon=3&variant=A&

15 September 2019, Hedmark County Council, Norway, population 197,831

Declared a Climate Emergency (klimakrise)
Minutes: https://www.cedamia.org/wp-content/uploads/2023/01/Hedmark-Saksprotokoll-Erklaering-om-klimakrise-Hedmark-Fylkeskommune.pdf